Положення про членські внески СГО «Спортивний комітет України»

1.Загальні положення

1.1. Положення про членські внески Спілки громадських організацій

«Спортивний комітет України» (далі – Положення) розроблене на виконання

пунктів 3.1.1., 3.6.3., 5.18.12. Статуту Спілки громадських організацій

«Спортивний комітет України».

1.2. Положення визначає розмір та порядок сплати вступних, щорічних

членських та інших внесків членами та кандидатами у члени Спілки

громадських організацій «Спортивний комітет України» (далі – СКУ).

1.3. Внески до СКУ можуть бути вступними, щорічними членськими,

благодійними, цільовими та іншими внесками, розмір та порядок внесення яких

встановлений цим Положенням.

1.4. Кандидати у члени при вступі до СКУ сплачують вступний внесок та в

подальшому сплачують щорічні членські внески.

1.5. Грошові надходження від внесків членів СКУ та кандидатів у члени

СКУ використовуються у порядку, визначеному Статутом СКУ.

 

2.Розмір вступних та щорічних внесків

2.1. Розмір вступного внеску для кандидатів у члени СКУ – 1 000 (одна

тисяча) гривень.

2.2. Розмір щорічного членського внеску для членів СКУ – 4 000 (чотири тисячі) гривень.

 

3.Порядок сплати членських внесків

3.1. Вступний та перший щорічний членські внески сплачуються

кандидатом протягом 30 (тридцяти) календарних днів після прийняття

Генеральною асамблеєю рішення про прийом кандидата до СКУ.

3.2. Щорічні членські внески сплачуються до 01 березня року, за який

мають бути сплачені членські внески.

3.3. Щорічно, до 1 лютого, Виконавча дирекція надсилає членам

повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків та уточнює

реквізити для перерахування внесків.

3.4. Вступний та щорічний членські внески вважаються сплаченими з

моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок СКУ.

3.5. Несплата членом СКУ щорічного членського внеску до 01 березня є

підставою для розгляду на Генеральній асамблеї питання припинення його

членства в СКУ.

3.6. Розстрочка або відстрочка сплати щорічних членських внесків може

бути надана за рішенням Президії СКУ на підставі поданої заявником заяви на

строк не більше трьох місяців.

3.7. Виконавча дирекція СКУ контролює правильність та своєчасність

сплати щорічних членських внесків.

3.8. Правомірність використання коштів, що надійшли на рахунок СКУ від

її членів перевіряються Ревізійною комісією.

 

4. Благодійні та цільові внески

4.1. Всі члени та кандидати у члени СКУ мають право вносити до СКУ в

будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад

встановлену суму членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань

СКУ, а також здійснювати цільові внески для реалізації окремих проектів та

програм, в межах статутної діяльності СКУ.

4.2. При сплаті вступних, щорічних членських, благодійних або цільових

внесків, члени та кандидати у члени СКУ зобов’язані чітко зазначати вид

платежу у платіжних документах

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *