Положення про Реєстр національних спортивних федерацій

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2014  № 102


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
4 лютого 2014 р. 
за № 210/24987

Про затвердження Положення про комісію для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу

Відповідно до статті 20 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»підпункту 36 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, пункту 4 Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 22 (зі змінами),НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 березня 2012 року № 355 «Про затвердження Положення про комісію для надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації та позбавлення цього статусу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2012 року за № 540/20853.

3. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Артем’єв О.К.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С.В.

Міністр молоді 
та спорту України

Р.С. СафіуллінЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства молоді 
та спорту України 
21.01.2014  № 102


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
4 лютого 2014 р. 
за № 210/24987

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу

І. Загальні положення

1. Комісія для надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації та позбавлення такого статусу (далі — Комісія) створюється Мінмолодьспортом України як постійний консультаційно-дорадчий орган для розгляду документів спортивних федерацій та прийняття рішень щодо надання спортивній федерації, яка має всеукраїнський статус (далі — учасник конкурсу), статусу національної спортивної федерації та позбавлення такого статусу.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Комісії

Основними завданнями Комісії є:

розгляд документів на засіданні, яке проводиться протягом п’яти днів після закінчення строку їх подання, у присутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи;

перевірка комплектності і правильності оформлення документів, поданих учасниками для розгляду (які повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою спортивної федерації);

прийняття рішення про надання, відмову у наданні спортивним федераціям статусу національної або позбавлення їх такого статусу;

розгляд випадків порушення спортивними федераціями, яким надано статус національної спортивної федерації, умов договору про співпрацю.

ІІІ. Права Комісії

1. На підставі розгляду поданих документів Комісія приймає рішення про:

надання спортивній федерації статусу національної;

відмову в наданні спортивній федерації статусу національної;

позбавлення спортивної федерації статусу національної.

2. Надання спортивній федерації статусу національної здійснюється згідно з такими кваліфікаційними вимогами:

розвиток відповідного виду (видів) спорту на території України;

членство у відповідній міжнародній спортивній федерації, включеній до переліку, що затверджується Мінмолодьспортом України з урахуванням пропозицій Національного олімпійського комітету України, Спортивного комітету України, Національного комітету спорту інвалідів України;

організація і проведення офіційних міжнародних та всеукраїнських змагань;

наявність кваліфікованих кадрів (спортсмени, тренери, судді та фахівці, що мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи);

наявність необхідної матеріально-технічної та інформаційної бази, організаційно-методичного забезпечення.

3. У разі виявлення в документах недостовірної інформації Комісія має право відхилити їх.

4. Рішення про позбавлення спортивної федерації статусу національної Комісія приймає у разі:

порушення (невиконання) умов договору про співпрацю;

виявлення недостовірної інформації в документах після надання статусу національної.

IV. Порядок проведення конкурсу

1. Рішення щодо проведення конкурсу про надання спортивній федерації статусу національної та про позбавлення такого статусу приймається головою Комісії, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності, на підставі доповідної записки, поданої структурним підрозділом Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить координація розвитку відповідного виду спорту.

2. Структурний підрозділ Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить інформаційне забезпечення діяльності сфери фізичної культури і спорту, у п’ятиденний строк оприлюднює у засобах масової інформації та на веб-сайті Мінмолодьспорту України оголошення про проведення конкурсу щодо надання спортивній федерації статусу національної, яке містить:

назву виду спорту, з якого оголошується конкурс щодо надання спортивній федерації статусу національної;

дату проведення конкурсу;

адресу, за якою приймаються документи, необхідні для участі в конкурсі (далі — документи), та строк їх подання;

номер телефону для довідок.

3. Спортивна федерація для участі в конкурсі подає протягом 30 днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу такі документи:

заяву про надання статусу національної спортивної федерації за формою згідно з додатком;

копію свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

копію статуту спортивної федерації, засвідчену органом, який видав оригінал документа;

сертифікат або інший документ, що підтверджує членство спортивної федерації у відповідній міжнародній федерації;

матеріали, що підтверджують відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам;

відомості про керівників і склад центральних статутних органів спортивної федерації.

Документи подаються представником учасника конкурсу особисто або надсилаються поштою та реєструються у відповідному журналі.

Документи, що надійшли після закінчення визначеного строку, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.

4. Структурний підрозділ Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить координація розвитку відповідного виду спорту, здійснює попередній розгляд поданих на Конкурс документів щодо їх відповідності встановленим вимогам.

5. Статус національної надається спортивній федерації з всеукраїнським статусом, яка подала усі необхідні документи та відповідає кваліфікаційним вимогам.

6. Рішення про надання спортивній федерації статусу національної оголошується на відкритому засіданні комісії, на яке запрошуються учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

7. Розгляд питання про позбавлення спортивної федерації статусу національної може бути ініційовано Мінмолодьспортом України, МОН України, Міноборони України, МВС України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, спортивними федераціями та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

8. Структурний підрозділ Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить інформаційне забезпечення діяльності сфери фізичної культури і спорту, у п’ятиденний строк оприлюднює у засобах масової інформації та на веб-сайті Мінмолодьспорту України оголошення про позбавлення спортивної федерації статусу національної, яке містить:

дату проведення засідання комісії;

найменування суб’єкта, який ініціює розгляд питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної;

вид спорту, який розвиває спортивна федерація, що позбавляється статусу національної;

підстави позбавлення спортивної федерації статусу національної;

адресу комісії;

номер телефону для довідок.

9. Присутність керівника спортивної федерації або уповноваженої ним особи на засіданні Комісії, під час якого розглядається питання щодо позбавлення спортивної федерації статусу національної, є обов’язковою.

10. Рішення про позбавлення спортивної федерації статусу національної оголошується на відкритому засіданні Комісії, на яке запрошуються уповноважені особи.

V. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови, а в разі його відсутності — заступником.

2. До складу Комісії входять 10 представників від Мінмолодьспорту України і 10 представників від всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою), що не є учасниками Конкурсу.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту України з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Мінмолодьспорту України, до повноважень яких належить координація розвитку видів спорту.

3. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини представників від Мінмолодьспорту України та не менше половини представників від всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

4. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

5. За рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6. Рішення Комісії оформлюється протоколом засідання, який підписується усіма членами Комісії, що брали участь у голосуванні.

7. Член Комісії, який не підтримує рішення Комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Комісії.

8. Прийняття Комісією рішення про надання, відмову, позбавлення спортивної федерації статусу національної оформлюється протоколом, на підставі якого у п’ятиденний строк видається наказ Мінмолодьспорту України, про що письмово повідомляється відповідна спортивна федерація.

Директор 
департаменту фізичної 
культури та неолімпійських 
видів спорту

О.К. Артем’єв

Директор департаменту 
олімпійського спорту

Н.Д. Уманець


Додаток 
до  Положення про комісію для 
надання спортивній федерації статусу 
національної та позбавлення такого статусу 
(пункт 3 розділу ІV)

ЗАЯВА 
про надання статусу національної спортивній федерації

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *