Статут Спортивного комітету України

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України

« 8 » липня  2005 року

Свідоцтво № 2266

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчим засіданням

Генеральної Асамблеї

 Спілки Громадських Організацій

„Національний спортивний комітет України ”

Протокол №1 від 07 червня 2005 року

Із змінами та доповненнями Виконавчим комітетом «Спілки Громадських Організацій «Національний спортивний комітет України»

Протокол №1 від 15 червня 2005 року

             ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО

Наказ Міністерства юстиції України

 від «    »   ___________  2008 року

№ __________

 

Свідоцтво №  __________

Директор Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій

      __________________О.М.Семьоркіна

 

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

Нову редакцію статуту Позачерговою сесією звітно-виборчої асамблеї Генеральної Асамблеї

 Спілки громадських організацій

„Спортивний комітет України ”

Протокол №2 від 29 липня 2008 року

 

С Т А Т У Т

Спілки громадських організацій

Спортивний комітет України

Нова редакція

 

 

 

Київ – 2008 рік

 

Стаття 1. Загальні положення

1.1.                      Спілка громадських організацій «Спортивний комітет України» (далі — СПІЛКА) є всеукраїнською спілкою громадських організацій, що діє згідно з Конституцією України, законами України «Про об’єднання громадян», «Про фізичну культуру і спорт», чинним законодавством та цим Статутом.

1.2.                       Положення Статуту зберігають свою юридичну чинність на весь термін діяльності СПІЛКИ. Якщо одне з положень чинного Статуту стане недійсним, то це не є підставою для припинення дій інших положень.

1.3.                      СПІЛКА утворюється на основі спільних інтересів громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для спільної реалізації їх прав і свобод, а також для здійснення мети та завдань, передбаченим цим Статутом.

1.4.                      СПІЛКА поширює свою діяльність на територію України.

1.5.                      СПІЛКА може мати філії та представництва, які в своїй діяльності керуються цим Статутом та діють на підставі довіреності, виданої Виконкомом.

1.6.                      СПІЛКА визнає принципи, мету і завдання Олімпійського руху, здійснює свою діяльність і співпрацює зі Спортивним комітетом Європи, Національним Олімпійським Комітетом, державними організаціями, спортивними асоціаціями, федераціями, спілками та іншими громадськими об’єднаннями для реалізації статутної мети.

1.7.                      СПІЛКА набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законом порядку, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням, штампи, фірмові бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Виконавчим комітетом.

Символіка СПІЛКИ реєструється у встановленому законом порядку.

1.8.                      Повна назва українською мовою — Спілка громадських організацій «Спортивний комітет України».

Повна назва англійською мовою – Union of nongovernment organizations Sports Committee of Ukraine.

Скорочена назва українською мовою – CКУ.

Скорочена назва англійською мовою – SCU.

1.9.                      СПІЛКА несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім власним майном. Держава і засновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями СПІЛКИ, так само як і СПІЛКА не відповідає за зобов’язаннями держави і засновників.

1.10.            Офіційною мовою СПІЛКИ є українська мова, а в міжнародних відносинах офіційною мовою є англійська.

1.11.             Штаб-квартира СПІЛКИ (юридична адреса): Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 42.

 

Стаття 2. Мета та завдання

2.1.         Метою діяльності СПІЛКИ є сприяння розвитку видів спорту, що не входять до програми Олімпійських, Паралімпійських ігор, підтримка діяльності громадських організацій, що сприяють розвитку даних видів спорту, координація їх діяльності.

2.2.         Для здійснення статутної мети СПІЛКА, у встановленому законом порядку, виконує наступні завдання:

2.2.1. Сприяє діяльності громадських організацій з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, приймає участь у розвитку і захищає олімпійський рух в Україні стосовно питань, пов’язаних з видами спорту та видами програм, що не входять до програми Олімпійських ігор;

2.2.2. Представляє Україну на Всесвітніх, Європейських іграх з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор;

2.2.3. Сприяє зміцненню авторитету та підвищенню іміджу українського спорту на міжнародній арені;

2.2.4. Захищає інтереси громадських організацій – членів СПІЛКИ, що сприяють розвитку видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, у міжнародних спортивних організаціях;

2.2.5. Співпрацює з національними та міжнародними урядовими і неурядовими структурами з метою виконання статутних завдань;

2.2.6. Бере участь у програмах Олімпійської солідарності;

2.2.7. Забезпечує виконання положень Всесвітнього Антидопінгового кодексу, бере участь у боротьбі проти використання в спорті заборонених речовин і процедур, а також у міжнародній боротьбі проти наркоманії;

2.2.8. Сприяє підготовці спортивного резерву з видів, що не входять до програми Олімпійських ігор;

2.2.9.  Cприяє підготовці спортсменів для участі у спортивних заходах на національному та міжнародному рівні;

2.2.10.     Сприяє гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їхнього здоров’я;

2.2.11.                   Бореться проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри;

2.2.12.                   Протидіє будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом або атлетами;

2.2.13.                   Підтримує інноваційні авторські програми фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості;

2.2.14.                   Сприяє удосконаленню системи проведення комплексних спортивних заходів, оглядів-конкурсів, фестивалів, турнірів, свят, злетів, зборів, оздоровчих таборів, інших заходів і акцій;

2.2.15.                   Приймає участь у організації та проведенні семінарів, конгресів, науково-практичних конференцій, що пов’язані з діяльністю СПІЛКИ;

2.2.16.                   Видає науково-методичну, популярну та іншу літературу щодо діяльності СПІЛКИ, через створені видавництва;

2.2.17.                   Надає безоплатну консультативну допомогу з питань діяльності СПІЛКИ членам СПІЛКИ;

2.2.18.                   Сприяє проведенню організаційно-пропагандистських та інших акцій для популяризації видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор;

2.2.19.                   Бере участь у дослідницькій та освітній діяльності в сфері спорту;

2.2.20.                   Захищає права СПІЛКИ на використання власної символіки та інші права;

2.2.21.                   Для досягнення мети і виконання статутних завдань СПІЛКА в установленому законом порядку вишукує та акумулює фінансові кошти та додаткові ресурси для фінансування своєї діяльності.

 

Стаття 3. Члени СПІЛКИ. Права і обов’язки членів СПІЛКИ.

3.1.         Членство в СПІЛЦІ є добровільним.

3.1.1. Членами Спілки є зареєстровані в установленому порядку громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості із всеукраїнським статусом, що визнають Статут Спілки, сприяють її діяльності, сплачують вступні та членські внески.

3.2.         Прийняття у члени СПІЛКИ здійснюється рішенням Генеральної асамблеї СПІЛКИ за пропозицією Виконавчого комітету за умови:

3.2.1. Направлення Виконавчому комітету СПІЛКИ рішення керівного органу претендента про вступ до членів СПІЛКИ;

3.2.2. Визнання претендентом вимог установчих документів СПІЛКИ;

3.2.3. Сприяння діяльності СПІЛКИ.

3.3.         Положення про членство в СПІЛЦІ, затверджується Виконавчим комітетом.

3.4.         Члени СПІЛКИ через своїх представників мають право:

3.4.1. Брати участь у заходах, які здійснює СПІЛКА;

3.4.2. Обирати та бути обраними в органи управління СПІЛКИ;

3.4.3. Вносити пропозиції до органів управління СПІЛКИ;

3.4.4. Отримувати інформацію про діяльність СПІЛКИ;

3.4.5. Брати участь за дорученням Виконавчого комітету СПІЛКИ у роботі робочих нарад, конференцій і конгресів, що скликаються спортивними об’єднаннями і організаціями, а також вивчати досвід роботи федерацій, які є членами СПІЛКИ;

3.4.6. Звертатись у відповідні органи СПІЛКИ за наданням допомоги;

3.4.7. Вийти з членів СПІЛКИ за власним бажанням на умовах, викладених в цьому Статуті;

3.5.         Порядок представлення членів на Генеральній асамблеї регулюється Положенням, затвердженим Виконкомом.

3.6.         Члени СПІЛКИ зобов’язані:

3.6.1. Дотримуватись вимог Статуту СПІЛКИ та інших обов’язкових положень СПІЛКИ;

3.6.2. Брати активну участь у діяльності СПІЛКИ;

3.6.3. Своєчасно сплачувати членські внески, інші платежі, якщо такі будуть запроваджені Генеральною асамблеєю СПІЛКИ;

3.6.4. Здійснювати виконання всіх рішень Генеральної асамблеї, Виконавчого комітету та Президії СПІЛКИ;

3.6.5. Брати участь у сесіях Генеральної асамблеї СПІЛКИ та засіданнях Виконкому СПІЛКИ;

3.6.6. За вимогою інформувати Виконком СПІЛКИ про свою діяльність як члена СПІЛКИ.

3.7.         Кожний належним чином обраний та призначений представник члена СПІЛКИ має один голос.

3.8.         Членство у СПІЛЦІ припиняється у разі:

3.8.1. Невиконання або неналежного виконання своїх членських обов’язків;

3.8.2. Ліквідації СПІЛКИ;

3.8.3. припинення діяльності організації — члена СПІЛКИ;

3.8.4.  Виключення на підставі рішення Генеральної асамблеї за порушення вимог Статуту, чинного законодавства або здійснення аморального вчинку або дії, що завдали шкоди авторитету СПІЛКИ;

3.8.5. Несплати щорічних членських внесків.

 

Стаття 4. Правовий статус

4.1.         СПІЛКА як юридична особа має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, виступати учасником судових процесів.

4.2.                     СПІЛКА має право:

4.2.1.        Вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;

4.2.2.        Створювати та мати філії та представництва в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі з правом представляти СПІЛКУ на відповідній території на підставі довіреністю видаються Виконкомом.

4.2.3. Приймати участь в опрацюванні рішень органів державної та місцевої влади в обсягу і порядку, визначеному чинним законодавством;

4.2.4.        Засновувати засоби масової інформації і здійснювати видавничу діяльність, через створені видавництва, створювати відеоматеріали з питань діяльності СПІЛКИ;

4.2.5.        Представляти і захищати свої права, законні інтереси своїх членів, а також інших учасників фізкультурно-спортивного руху в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, перед іншими особами;

4.2.6.        Виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

4.2.7.        Приймати участь в опрацюванні державних та регіональних програм у сфері фізичної культури і спорту;

4.2.8.        Приймати рішення про реорганізацію та ліквідацію СПІЛКИ;

4.2.9.        Здійснювати в установленому порядку взаємний обмін роботою та фахівцями з різними вітчизняними та закордонними організаціями, розвивати та укріпляти міжнародні зв’язки;

4.2.10.                                             Вести облік рекордів та вищих досягнень України з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор;

4.2.11.                                             Створювати матеріально-технічну базу для своїх членів для забезпечення занять, проведення спортивно-масових заходів, навчально-тренувальних зборів та інших заходів, необхідних для виконання завдань СПІЛКИ;

4.2.12.                   Приймати участь в установленому порядку в науково-технічних програмах щодо створення нового та удосконаленню існуючого спортивного інвентарю та обладнання;

4.2.13.                   Приймати участь в будівництві, реконструкції наявних спортивних об’єктів, виготовленні та придбанні обладнання та інвентарю, інших товарів необхідних для забезпечення статутної діяльності в установленому чинним законодавством порядку;

4.2.14.                   Приймати участь у проведенні та організації наукових досліджень, соціологічних     опитуваннях та моніторингах фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості;

4.2.15.                   Вчиняти будь-які правочини відповідно до чинного законодавства;

4.2.16.                   В установленому порядку створювати суб’єкти  господарювання вступати в організації, асоціації, об’єднання та реалізовувати інші форми співробітництва в межах чинного законодавства;

4.2.17.                   Для виконання поточних завдань, вирішення питань матеріально-технічного та інформаційного забезпечення основної діяльності може бути утворена Виконавча дирекція СПІЛКИ. Її структура та форми роботи визначаються Положенням про Виконавчу дирекцію, яке разом з кошторисом витрат на її утримання затверджується Президією СПІЛКИ;

4.2.18.                   Розробляти та виготовляти власну атрибутику та символіку;

4.2.19.                   СПІЛКА та створені нею осередки, підприємства та організації можуть мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань. СПІЛКА може надавати майнову, грошову та іншу допомогу юридичним і фізичним особам. СПІЛКА може організаційно та матеріально підтримувати спортивні федерації з видів спорту, що не входять в програму Олімпійських ігор;

4.2.20.                   Вступати в міжнародні об’єднання, отримувати права і нести обов’язки, що відповідають статутним завданням.

 

Стаття 5. Статутні органи, їх компетенція та порядок утворення

5.1.         Органами управління СПІЛКИ є:

5.1.1.        Генеральна асамблея;

5.1.2.        Виконавчий комітет;

5.1.3.        Президія;

5.1.4.        Президент.

 Генеральна асамблея

5.2.                     Вищим органом управління СПІЛКИ є Генеральна асамблея.

5.3.                     Генеральна асамблея складається з уповноважених представників членів СПІЛКИ.

5.4.         Чергова сесія Генеральної асамблеї скликається не рідше одного разу на рік Президією СПІЛКИ.

5.5.         Позачергова сесія Генеральної асамблеї скликається на вимогу:

5.5.1. Президента СПІЛКИ;

5.5.2. Виконкому СПІЛКИ;

5.5.3. Не менш ніж половини членів СПІЛКИ;

5.5.4. Ревізійної комісії СПІЛКИ.

5.6.         Дата, місце і час проведення Генеральної асамблеї, питання порядку денного, а також норма представництва від членів СПІЛКИ на Генеральній асамблеї визначаються Президією СПІЛКИ.

5.7.         Норма представництва на Генеральній асамблеї має бути однаковою для всіх членів СПІЛКИ.

5.8.         Генеральний секретар повідомляє керівні органи членів СПІЛКИ про час, дату та місце проведення Генеральної асамблеї, а також попередній порядок денний не пізніше, ніж за тридцять днів до її проведення, а у разі скликання позачергової сесії Генеральної асамблеї ­– негайно після прийняття такого рішення.

5.9.         Делегатами Генеральної асамблеї за посадою є:

5.9.1. Президент;

5.9.2. Члени Президії;

5.9.3. Члени Ревізійної комісії.

5.10.           Сесія Генеральної асамблеї може відбуватися у кілька етапів. У період між етапами сесії Генеральної асамблеї не може скликатися інша Генеральна асамблея СПІЛКИ. Термін між етапами сесій Генеральної асамблеї СПІЛКИ не може перевищувати три місяці.

5.11.   Генеральна асамблея є повноважною за умови участі у ній не менше 2/3 делегатів.

5.12.   Генеральна асамблея має право приймати рішення лише з питань, що входять до порядку денного.

5.13.   Рішення ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів зареєстрованих делегатів, крім рішень з питань реорганізації та ліквідації СПІЛКИ, внесення змін та доповнень до Статуту, які приймаються за присутності не менше 3/4 делегатів більшістю у 3/4 голосів. Голосування за довіреністю не дозволяється.

5.14.   Генеральна асамблея має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості делегатів.

5.15.   На Генеральній асамблеї головує Президент, а за його відсутності – один з членів Президії СПІЛКИ, визначений ad-hoc рішенням Генеральної асамблеї.

5.16.   Під час підрахунків необхідної більшості не беруться до уваги голоси тих, хто утримався, порожні або зіпсовані бюлетені. За рівності голосів вирішальним є голос Президента або головуючого.

5.17.            Генеральна асамблея уповноважена вирішувати усі питання діяльності СПІЛКИ.

5.18.           До виключної компетенції Генеральної асамблеї відносяться наступні питання:

5.18.1.                                              Затвердження Статуту СПІЛКИ;

5.18.2.                                              Затвердження змін та доповнень до Статуту СПІЛКИ;

5.18.3.                                              Визначення основних напрямків діяльності та розвитку СПІЛКИ;

5.18.4.                                              Розгляд питань розвитку видів спорту в Україні, що не входять до програми Олімпійських ігор;

5.18.5.                   Прийняття основоположних та обов’язкових для всіх членів рішень з питань діяльності СПІЛКИ;

5.18.6.                                              Прийняття нових членів СПІЛКИ за пропозицією Виконкому;

5.18.7.                                              Виключення з членів СПІЛКИ, вирішення питань стосовно виходу з членів СПІЛКИ;

5.18.8.                   Заслуховування і затвердження звітів Президента СПІЛКИ, Президії, Виконавчого комітету та Ревізійної комісії СПІЛКИ;

5.18.9.                   Затвердження кошторису грошових доходів та витрат за рік, що закінчився, поточного кошторису фактичних грошових доходів та витрат, а також плану бюджету СПІЛКИ на наступний рік;

5.18.10.              Проведення один раз на чотири роки звітно-виборної сесії Генеральної асамблеї СПІЛКИ для обрання або переобрання Президента, Першого віце-президента, віце-президентів, Генерального секретаря, членів Ревізійної комісії, визначення кількісного складу Виконкому СПІЛКИ, обрання індивідуальних членів Виконкому;

5.18.11.              Дострокового припинення повноважень будь-якої посадової особи чи члена керівного органу СПІЛКИ;

5.18.12.              Запровадження членських внесків, затвердження їх розміру та порядку сплати;

5.18.13.              Прийняття рішення про припинення діяльності СПІЛКИ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.19.   До компетенції СПІЛКИ належать вирішення інших питань діяльності СПІЛКИ, які не належать та/або не передані до компетенції інших органів СПІЛКИ.

5.20.   Генеральна асамблея може передавати певні повноваження Виконавчому комітету СПІЛКИ та Президії СПІЛКИ крім тих, що відносяться до виключної компетенції Генеральної асамблеї.

Виконавчий комітет

5.21.   Вищим керівним органом СПІЛКИ у період між сесіями Генеральної асамблеї є Виконавчий комітет СПІЛКИ (надалі Виконком).

5.22.   Виконком формується строком на 4 роки звітно-виборчою Генеральною асамблеєю, на якій визначається його кількісний склад.

5.23.   До складу Виконкому входять:

5.24.    Президент;

5.25.    Перший віце-президент та віце-президенти;

5.26.    Генеральний секретар;

5.26.1.                   Президенти організацій-членів СПІЛКИ або по одному уповноваженому належним чином представнику від кожного члена СПІЛКИ;

5.26.2.                   Видатні діячі та спортсмени, які зробили значний внесок у розвиток фізичної культури та видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, які персонально обрані до складу Виконкому на звітно-виборчій сесії Генеральної асамблеї (індивідуальні члени Виконкому).

5.27.   Виконком:

5.27.1.                   Здійснює поточне керівництво СПІЛКОЮ в період між сесіями Генеральної асамблеї;

5.27.2.                   Забезпечує виконання рішень Генеральної асамблеї;

5.27.3.                   Вносить на розгляд звітно-виборчої Генеральної асамблеї пропозиції щодо кандидатур індивідуальних членів Виконкому СПІЛКИ;

5.27.4.                   Здійснює нагляд за дотриманням членами СПІЛКИ положень Статуту та норм чинного законодавства;

5.27.5.                   Затверджує символіку та зразки іншої атрибутики СПІЛКИ;

5.27.6.                   Затверджує Почесну відзнаку СПІЛКИ та положення про неї;

5.27.7.                   Приймає рішення про нагородження Почесною відзнакою та іншими нагородами СПІЛКИ;

5.27.8.                   Створює у своєму складі постійні комісії за напрямами діяльності СПІЛКИ, обирає голів цих комісій та формує їх персональний склад з числа членів Виконкому;

5.27.9.                   У разі потреби, створює тимчасові комісії та робочі групи, визначає коло їх обов’язків, приймає рішення про їх розпуск;

5.27.10.              У разі надходження коштів Державного бюджету затверджує план їх використання на відповідний рік та зміни до нього, річний план закупівель за державні кошти.

5.27.11.              Розробляє пропозиції з різних аспектів функціонування СПІЛКИ;

5.27.12.              Готує пропозиції щодо застосування дисциплінарних санкцій до окремих членів СПІЛКИ;

5.27.13.              Готує пропозиції про прийняття Генеральною асамблеєю нових членів СПІЛКИ, виключення з членів СПІЛКИ;

5.27.14.              Затверджує Положення про членство в СПІЛЦІ, видає довіреності філіям та представництвам СПІЛКИ;

5.27.15.              Приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв СПІЛКИ, госпрозрахункових установ, підприємств, організацій, затверджує їхні статути та положення, призначає їх керівників за пропозиціями Президії СПІЛКИ;

5.27.16.              За дорученням Генеральної асамблеї вносить зміни та доповнення в Статут СПІЛКИ, в разі необхідності, відповідно до чинного законодавства.

5.28.   На засіданнях Виконкому головує Президент, а в разі його відсутності — Перший віце-президент. У випадку відсутності Президента та Першого віце-президента, віце-президентів на засіданнях Виконкому головує Генеральний секретар.

5.29.   Виконком має право приймати рішення лише в разі присутності на засіданні не менше половини від загальної кількості його членів.

5.30.   Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівністю голосів вирішальним є голос Президента СПІЛКИ або головуючого на засіданні Виконкому.

5.31.   Виконком проводить засідання не менше одного разу на шість місяців.

5.32.   Засідання Виконкому скликаються за рішенням Президента. Позачергові засідання Виконкому скликаються на вимогу Президента або не менше 1/3 складу Виконкому.

5.33.   У терміновому випадку Президент може запропонувати прийняття рішення голосуванням шляхом опитування. Якщо загальна кількість отриманих відповідей у визначений термін не менше ніж половина загальної кількості членів Виконкому плюс одна відповідь і якщо кількість відповідей, що отримуються на користь запропонованого рішення, досягає необхідної більшості, то таке рішення вважається прийнятим.

5.34.   У разі необхідності Виконком може прийняти рішення про проведення засідання в закритому режимі та про порядок голосування.

ПРЕЗИДІЯ

5.35.   Постійно діючим керівним органом СПІЛКИ є Президія.

5.36.   Президія формується за посадовим принципом звітно-виборчою Генеральною асамблеєю строком на 4 роки.

5.37.   До складу Президії за посадою входять:

5.38.    Президент;

5.39.    Перший віце-президент та віце-президенти;

5.40.    Генеральний секретар;

5.41.    Голови постійних комісій Виконкому.

5.42.    Засідання Президії скликаються Президентом не рідше ніж один раз на три місяці або за необхідністю.

У терміновому випадку Президент може запропонувати прийняття рішення голосуванням шляхом опитування. Якщо загальна кількість отриманих відповідей у визначений термін не менше ніж половина загальної кількості членів Президії  плюс одна відповідь і якщо кількість відповідей, що отримуються на користь запропонованого рішення, досягає необхідної більшості, то таке рішення вважається прийнятим.

5.43.   Члени Виконкому та Ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу.

5.44.    Президія СПІЛКИ:

5.44.1.                   Здійснює поточне управління діяльності СПІЛКИ;

5.44.2.                   Забезпечує виконання рішень Генеральної асамблеї та Виконкому;

5.44.3.                   Скликає Генеральну асамблею;

5.44.4.                   Визначає час, дату, місце проведення, а також питання порядку денного чергових та позачергових сесій Генеральної асамблеї;

5.44.5.                   Встановлює норму представництва для членів СПІЛКИ на Генеральній асамблеї;

5.44.6.                   Готує проекти рішень з питань порядку денного Генеральної асамблеї та Виконкому;

5.44.7.                   Готує пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію осередків СПІЛКИ, госпрозрахункових установ, підприємств, організацій, затвердження їх статутів та положень, призначення їх керівників.

5.44.8.                   На основі обґрунтованих потреб вносить зміни до кошторису доходів та витрат на рік, шляхом перерозподілу планових показників статей кошторису в межах загальної затвердженої суми.

5.44.9.                   Затверджує зразки печатки, бланків та штампів СПІЛКИ;

5.44.10.              Утворює Виконавчу дирекцію СПІЛКИ та затверджує положення про неї;

5.44.11.              Визначає та затверджує структуру, чисельність та штатний розпис Виконавчої дирекції СПІЛКИ;

5.44.12.              Організовує фінансово-господарську діяльність СПІЛКИ;

5.44.13.              Встановлює міжнародні зв’язки СПІЛКИ;

5.44.14.              Готує пропозиції щодо покращення діяльності СПІЛКИ;

5.44.15.              Виконує інші обов’язки відповідно до цього Статуту, рішень Генеральної асамблеї та Виконкому.

Президент

5.45.    Президент СПІЛКИ обирається з числа представників членів СПІЛКИ Установчою конференцією або звітно-виборчою Генеральною асамблеєю СПІЛКИ строком на 4 роки.

5.46.    Одна і та сама особа може обиратися Президентом СПІЛКИ необмежену кількість разів.

5.47.    На час, коли Президент не може виконувати свої обов’язки, їх виконує Перший віце-президент або Генеральний секретар.

5.48.    Президент СПІЛКИ:

5.48.1.                   Без доручення представляє СПІЛКУ у відносинах з  державними органами, юридичними і фізичними особами в Україні та поза її межами. Підписує угоди та інші документи від імені СПІЛКИ без довіреності;

5.48.2.                   Скликає Генеральну асамблею, утворює організаційний комітет з її проведення;

5.48.3.                   Головує на сесіях Генеральної асамблеї, засіданнях Виконкому та Президії СПІЛКИ, підписує разом з Генеральним секретарем протоколи цих засідань;

5.48.4.                   Очолює Виконком та Президію;

5.48.5.                   Готує і скликає засідання Виконкому та Президії;

5.48.6.                   Відкриває рахунки та підписує фінансові документи;

5.48.7.                   Від імені СПІЛКИ розпоряджається коштами та майном СПІЛКИ відповідно статутних завдань СПІЛКИ та згідно рішень Генеральної асамблеї, Виконкому, Президії;

5.48.8.                   Керує виконанням програм СПІЛКИ;

5.48.9.                   Укладає контракти з штатними працівниками СПІЛКИ;

5.48.10.              Готує пропозиції на розгляд Генеральної асамблеї щодо кандидатур Першого віце-президента, віце-президентів, Генерального секретаря;

5.48.11.              Від імені СПІЛКИ видає довіреності і доручення;

5.48.12.              Забезпечує міжнародну діяльність СПІЛКИ, укладає договори та угоди з органами спортивного руху інших держав, а також з міжнародними спортивними організаціями;

5.48.13.              На виконання своїх статутних завдань видає накази, розпорядження тощо;

5.48.14.              Виконує всі інші функції, крім тих, що віднесені до компетенції Генеральної асамблеї та Виконкому.

Віце-президенти

5.49.   Перший віце-президент та віце-президенти СПІЛКИ обираються та звільняються Установчою конференцією або Генеральною асамблеєю СПІЛКИ строком на 4 роки. Коло їх обов’язків визначається Президентом.

Генеральний секретар

5.50.           Генеральний секретар СПІЛКИ обирається та звільняється Установчою конференцією або Генеральною асамблеєю СПІЛКИ строком на 4 роки.

5.51.           Генеральний секретар СПІЛКИ несе відповідальність за діяльність штатного апарату СПІЛКИ.

5.52.           Генеральний секретар виконує такі функції:

5.52.1.                   Забезпечує підготовку документів у відповідності та на виконання рішень Генеральної асамблеї, Виконкому та Президії;

5.52.2.                   Організовує роботу по веденню і зберіганню документації та архіву;

5.52.3.                                              Складає і підписує разом із Президентом протоколи офіційних засідань;

5.52.4.                                              Складає проект щорічного звіту діяльності Виконкому та Президії;

5.52.5.                                              За дорученням Президента СПІЛКИ представляє СПІЛКУ в різних інстанціях;

5.52.6.                                              Підписує та посвідчує документи від імені СПІЛКИ;

5.52.7.                                              Відповідає за конкретні заходи по здійсненню міжнародних та економічних програм СПІЛКИ.

Ревізійна комісія

5.53.           Ревізійна комісія СПІЛКИ обирається Генеральною асамблеєю у кількості трьох представників від членів СПІЛКИ строком на 4 роки.

5.54.           Члени Ревізійної комісії обирають зі свого складу Голову Ревізійної комісії.

5.55.   Ревізійна комісія діє на підставі положення, що затверджується Генеральною асамблеєю.

5.56.   Ревізійна комісія має необмежений доступ до будь-якої документації СПІЛКИ стосовно діяльності організації або її посадових осіб.

5.57.   Ревізійна комісія в разі потреби має право скликати позачергову Генеральну асамблею СПІЛКИ;

5.58.   Під час своєї діяльності Ревізійна комісія має право вимагати від Президії, Виконкому, місцевих осередків всіх рівнів та усіх посадових осіб СПІЛКИ, документи та іншу інформацію, необхідну для перевірки надходжень, зберігання і використання майна та коштів, що належать СПІЛЦІ. Президент, віце-президенти, Генеральний секретар, Президія, Виконком СПІЛКИ, місцеві осередки та члени СПІЛКИ, зобов’язані по запиту Ревізійної комісії надавати повну та всебічну інформацію та документи, необхідні для виконання функцій Ревізійної комісії, визначених цим Статутом.

5.59.   Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

5.60.   Голова та члени Ревізійної комісії не можуть бути членами інших керівних органів СПІЛКИ.

5.61.           Ревізійна комісія підзвітна та доповідає про результати
проведених перевірок Генеральній асамблеї не менше одного разу на рік.

 

Стаття 6. Кошти та майно

6.1.         СПІЛКА може мати у власності кошти та майно, які є необхідними для здійснення своєї статутної діяльності.

6.2.         Кошти СПІЛКИ утворюються за рахунок:

6.2.1. Членських внесків, добровільних та благодійних внесків, пожертвувань, інших фінансових надходжень з організацій, підприємств, від юридичних та фізичних осіб, українських та іноземних громадян у вигляді грошей, матеріальних цінностей, майна, послуг, робіт;

6.2.2. Надходжень від господарської та іншої комерційної діяльності створених СПІЛКОЮ установ, організацій із статусом юридичної особи;

6.2.3. Спонсорських внесків, надходжень від проведення спортивних заходів та використання символіки СПІЛКИ;

6.2.4. Коштів Державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства.

6.3.         Майно СПІЛКИ відповідно до чинного законодавства України, чинного статуту та укладених угод належить їй на праві власності.

6.4.         СПІЛКА є власником:

6.4.1.  Майна та коштів, переданих йому членами або державою в установленому порядку;

6.4.2. Майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;

6.4.3. Іншого майна та коштів, придбаних на законних підставах.

6.5.         СПІЛКА вільно розпоряджається власними коштами та використовує їх на виконання статутних завдань. СПІЛКА самостійно встановлює розміри та форми використання коштів, надання фінансової допомоги суб’єктам фізкультурно-спортивного руху.

 

Стаття 7. Облік та звітність

7.1.         Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність у СПІЛЦІ ведеться згідно з чинним законодавством України.

7.2.         Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Президента. Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснюється бухгалтером, який керується Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

7.3.         Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. Річний фінансовий звіт СПІЛКИ складається не пізніше, ніж через 25 днів після закінчення фінансового року.

7.4.          СПІЛКА та створені нею осередки і суб’єкти господарювання зобов’язані проводити щорічно аудиторську перевірку, вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до державного бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

 

Стаття 8. Внесення змін та доповнень до Статуту

8.1.         Право внесення пропозицій щодо змін до цього Статуту належить кожному члену СПІЛКИ.

8.2.         Процедурний порядок внесення та розгляду таких пропозицій визначає Президія СПІЛКИ.

8.3.         Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Генеральної асамблеї з дотриманням вимог пункту 5.13 цього Статуту.

8.4.         Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають реєстрації у строк, визначений чинним законодавством.

 

Стаття 9. Припинення діяльності СПІЛКИ

9.1.         Припинення діяльності СПІЛКИ може бути проведене шляхом її реорганізації (злиття, поділу, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації.

9.2.         Реорганізація СПІЛКИ відбувається за рішенням Генеральної асамблеї. При цьому вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступників.

9.3.         СПІЛКА ліквідується:

9.3.1. За рішенням Генеральної асамблеї;

9.3.2. За рішенням суду.

9.4.         Ліквідація СПІЛКИ здійснюється призначеною Генеральною асамблеєю ліквідаційною комісією, а у випадку ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісію, призначеною судам.

9.5.         З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами СПІЛКИ. Ліквідаційна комісія у триденний строк публікує інформацію про припинення діяльності СПІЛКИ у друкованих засобах масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами.

9.6.         Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно СПІЛКИ, виявляє її дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів СПІЛКИ України третім особам, членам СПІЛКИ, складає ліквідаційний баланс та подає його до органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

9.7.         Кошти та майно СПІЛКИ в разі його ліквідації повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу держави.

  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *