Порядок визнання видів спорту в Україні

        

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2014  № 149


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 лютого 2014 р. 
за № 281/25058

Про затвердження Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення

Відповідно до статті 39 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»підпункту 37 пункту 4та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, та з метою удосконалення процедури визнання видів спорту в Україні, включення видів спорту до Реєстру визнаних видів спорту в Україні та порядку ведення цього Реєстру НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

від 25 листопада 2011 року № 1371 «Про затвердження Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1440/20178;

від 3 липня 2012 року № 772 «Про внесення зміни до Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 липня 2012 року за № 1200/21512.

3. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Артем’єв О.К.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С.В.

Міністр молоді 
та спорту України

Р.С. СафіуллінЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства молоді 
та спорту України 
27.01.2014 № 149


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 лютого 2014 р. 
за № 281/25058

ПОРЯДОК 
визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 39 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», визначає процедуру визнання видів спорту в Україні, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні (далі — Реєстр) та порядок його ведення.

2. Реєстр визнаних видів спорту в Україні — це упорядкована спеціалізована база даних про визнані в установленому порядку види спорту в Україні.

3. Види спорту вважаються визнаними в установленому порядку як олімпійські види спорту, неолімпійські види спорту, види спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку.

Зазначені види спорту включаються до відповідних розділів Реєстру.

4. Вид спорту вважається визнаним в Україні після включення його назви до Реєстру.

5. Види спорту, визнані в Україні, мають переваги, зокрема, щодо:

одержання державної підтримки для розвитку відповідного виду спорту;

проведення офіційних спортивних змагань з відповідного виду спорту;

відкриття в установленому порядку відділень з відповідного виду спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, школах вищої спортивної майстерності, центрах олімпійської підготовки, центрах студентського спорту вищих навчальних закладів;

присвоєння в установленому порядку спортивних звань та розрядів, суддівських кваліфікаційних категорій з відповідного виду спорту.

6. Рішення про визнання, відмову у визнанні, скасування рішення про визнання виду спорту та внесення змін до Реєстру приймаються комісією з визнання виду спорту в Україні (далі — Комісія).

Комісія є дорадчим органом Міністерства молоді та спорту України та у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, іншими нормативно-правовими актами, в тому числі цим Порядком. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства молоді та спорту України.

ІІ. Організація роботи Комісії

1. Основними завданнями Комісії є розгляд документів і прийняття рішення про визнання, відмову у визнанні, скасування рішення про визнання виду спорту та внесення змін до Реєстру.

2. Комісію очолює голова, який за посадою є першим заступником Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

3. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени Комісії.

4. До складу Комісії входять 10 представників від Міністерства молоді та спорту України, а також представники Національного олімпійського комітету України, Спортивного комітету України, Національного комітету спорту інвалідів України та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою) загальною кількістю не більше 10 осіб.

5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Рішення про проведення засідання Комісії приймає голова, а у разі його відсутності — заступник голови Комісії.

6. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини представників від Міністерства молоді та спорту України, та не менше половини представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

7. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує один з членів Комісії.

ІІІ. Подання документів

1. Розгляд документів здійснює Комісія на підставі клопотання всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, до якого додаються:

копія свідоцтва про реєстрацію всеукраїнського громадського об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості як громадської організації чи громадської спілки, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

копія рішення уповноваженого органу з питань реєстрації про підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, засвідчена в установленому законодавством порядку;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

копія статуту всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, засвідчена в установленому законодавством порядку;

копія статуту відповідної міжнародної організації та його переклад українською мовою, засвідчена в установленому законодавством порядку;

відомості про керівників та склад всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

копія міжнародних правил спортивних змагань з відповідного виду спорту та їх переклад українською мовою;

інформація про осередки всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості в більшості адміністративно-територіальних одиниць України;

документи, що підтверджують розвиток цього виду спорту у світі та в більшості адміністративно-територіальних одиниць України (дата утворення міжнародного громадського об’єднання з цього виду спорту, у разі наявності, та його поширення у світі, наявність необхідної матеріально-технічної бази, організація методичного забезпечення);

інформація про наявність кваліфікованих кадрів (тренери та інші фахівці, які мають спеціальну освіту, відповідну кваліфікацію і досвід роботи, спортивні судді) у складі всеукраїнської громадської організації та/або її осередках;

інформація про проведення заходів з цього виду спорту в більшості адміністративно-територіальних одиниць України та про участь спортсменів та членів всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості у міжнародних заходах з наданням протоколів відповідних змагань;

програма розвитку цього виду спорту в Україні.

2. Документи, зазначені у пункті 1 цього розділу подаються у 5 примірниках кожний, засвідчені в установленому законодавством порядку.

ІV. Розгляд документів щодо визнання виду спорту та прийняття рішень за його наслідками

1. Документи, зазначені у пунктах 12 розділу ІІІ цього Порядку, подаються всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості до Міністерства молоді та спорту України.

2. Днем надходження до Міністерства молоді та спорту України документів щодо визнання виду спорту вважається день їх реєстрації як вхідної кореспонденції в установленому законодавством порядку.

3. Документи щодо визнання виду спорту, які надійшли на розгляд, передаються до відповідних структурних підрозділів Міністерства молоді та спорту України, Національному олімпійському комітету України, Спортивному комітету України, Національному комітету спорту інвалідів України для опрацювання в межах компетенції (далі — організації), які протягом 10 робочих днів надають секретарю Комісії пропозиції та зауваження щодо можливості визнання виду спорту або відмови у визнанні виду спорту.

4. Рішення про визнання або відмову у визнанні виду спорту приймається безпосередньо під час засідання Комісії простою більшістю голосів шляхом голосування.

За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Комісії.

5. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комісії, що брали участь у голосуванні.

Член Комісії, який не підтримує рішення Комісії, може викласти свою позицію у письмовій формі, що додається до протоколу засідання Комісії.

6. Підставами для визнання виду спорту є:

наявність уніфікованого порівняння досягнень людей у фізичному, інтелектуальному та інших видах спортивної діяльності шляхом проведення спортивних заходів у більшості адміністративно-територіальних одиниць України;

назва нового виду спорту та правила спортивних змагань з цього виду спорту повинні суттєво відрізнятися від назви видів спорту та правил спортивних змагань з видів спорту, які визнані в Україні.

7. Вид спорту не може бути визнаний в Україні, якщо змагання з цього виду спорту пов’язані з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і здоров’я людей або мають антигуманний зміст.

8. На підставі рішення Комісії про визнання, відмову у визнанні виду спорту протягом 10 робочих днів після підписання протоколу видається відповідний наказ Міністерства молоді та спорту України. Про прийняте рішення письмово повідомляється відповідна всеукраїнська громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості.

Наказ Міністерства молоді та спорту України про визнання виду спорту є підставою для включення його до Реєстру.

9. Підставою для скасування виду спорту про визнання в Україні є:

невідповідність виду спорту вимогам пунктів 6, 7 цього розділу;

виявлення недостовірної інформації в документах, зазначених у пункті 1 розділу IІІ цього Порядку;

відсутність протягом двох років пропозицій від всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості щодо включення офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік;

виявлення визнаного виду спорту як дисципліни (програми, версії) вже визнаного виду спорту в Україні;

рішення суду, яке набрало законної сили.

10. Розгляд питання щодо скасування виду спорту може бути ініційовано Міністерством молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національним олімпійським комітетом України, Спортивним комітетом України, Національним комітетом спорту інвалідів України, всеукраїнськими громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості та відповідними структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади (далі — суб’єкти).

11. Рішення Комісії про скасування виду спорту приймається під час її засідання простою більшістю голосів.

За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Комісії.

12. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комісії, що брали участь у голосуванні.

Член Комісії, який не підтримує її рішення, може викласти свою позицію у письмовій формі, що додається до протоколу засідання Комісії.

13. Рішення про скасування виду спорту та виключення його з Реєстру протягом 10 робочих днів після підписання протоколу Комісією оформлюється наказом Міністерства молоді та спорту України, який є підставою для виключення виду спорту з Реєстру.

14. Про прийняте рішення повідомляється всеукраїнська громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, за клопотанням якої цей вид спорту був включений доРеєстру.

15. На засідання Комісії запрошується президент або уповноважений представник всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що опікується розвитком виду спорту, який скасовується.

За їх відсутності на засіданні Комісії питання щодо скасування виду спорту розглядається без їх участі.

16. Внесення змін до Реєстру здійснюється Міністерством молоді та спорту України на підставі письмового клопотання всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості у таких випадках:

при зміні назви виду спорту;

відповідно до рішення Міжнародного олімпійського комітету про включення (виключення) виду спорту до (з) програми Олімпійських ігор;

при об’єднанні видів спорту;

при розділі видів спорту.

17. До клопотання всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості для внесення змін до Реєстру додаються:

копії положень (регламентів) про офіційні міжнародні змагання;

лист Національного олімпійського комітету України до Міністерства молоді та спорту України про включення (виключення) виду спорту до (з) програми Олімпійських ігор (у разі прийняття відповідного рішення Міжнародним олімпійським комітетом);

інформація про прийняте рішення відповідною міжнародною організацією щодо зміни назви виду спорту, об’єднання видів спорту, розділу видів спорту.

18. Засвідчені в установленому порядку копії документів, зазначені у пункті 17 цього розділу, подаються до Міністерства молоді та спорту України всеукраїнською громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості у 5 примірниках кожний.

19. Днем надходження до Міністерства молоді та спорту України документів щодо внесення змін до Реєстру вважається день їх реєстрації як вхідної кореспонденції в установленому законодавством порядку.

20. Документи щодо внесення змін до Реєстру, зазначені у пункті 17 цього розділу, які надійшли на розгляд передаються до організацій, зазначених у пункті 3 цього розділу.

21. Організації протягом 10 робочих днів надають секретарю Комісії пропозиції та зауваження щодо внесення змін до Реєстру.

22. Рішення Комісії щодо внесення змін до Реєстру приймається безпосередньо під час засідання Комісії простою більшістю голосів.

За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Комісії.

23. Рішення Комісії оформляється протоколом засідання Комісії, який підписується усіма членами Комісії, що брали участь у голосуванні.

Член Комісії, який не підтримує рішення Комісії, може викласти свою позицію у письмовій формі, що додається до протоколу засідання Комісії.

24. Рішення про внесення змін до Реєстру протягом 10 робочих днів оформлюється наказом Міністерства молоді та спорту України.

V. Порядок ведення Реєстру

1. Реєстр веде Міністерство молоді та спорту України.

2. Реєстр складається з таких розділів:

олімпійські види спорту;

неолімпійські види спорту;

види спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку.

3. На підставі наказу Міністерства молоді та спорту України про визнання виду спорту присвоюється реєстраційний номер, за яким він вноситься до Реєстру.

Реєстраційний номер складається з двох частин, які відокремлюються одна від одної крапкою:

з римського числа, що відповідатиме розділу;

з тризначного числа, що відповідатиме порядковому номеру виду спорту в кожному розділі.

4. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

Директор департаменту 
фізичної культури 
та неолімпійських видів спорту

О.К. Артем’єв

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *